Products Navigation

Comfort Collection

Terms and conditions

1. Toepassing
De huidige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop of levering van goederen door Vasco Group NV (hierna te noemen “Vasco Group”), met uitsluiting van eventuele algemene of specifieke voorwaarden zoals te eniger tijd door de koper kenbaar gemaakt (hierna te noemen de "Koper"). Iedere overeengekomen afwijking van deze algemene verkoopvoorwaarden zal alleen van toepassing zijn op de specifieke verkoop waarvoor een dergelijke afwijking is toegestaan. Door een order te plaatsen, accepteert de Koper de huidige algemene verkoopvoorwaarden en stemt er onherroepelijk mee in hierdoor gebonden te zijn.

2. Offertes en orders
2.1 Offertes van Vasco Group zijn niet bindend. Vasco Group is alleen gebonden door een order, na schriftelijke bevestiging ervan.

2.2 Alle orders en orderacceptaties door de Koper, met inbegrip van mondelinge orders en acceptaties, zijn onherroepelijk.

3 Levering
3.1 Alle goederen die Vasco Group verkoopt, worden binnen de EU aan de Koper geleverd DDU (ICC Incoterms 2000) Leveringen buiten de EU geschieden DDP (ICC Incoterms 2000).

3.2 De aangegeven leveringstijden zijn niet bindend voor Vasco Group, en worden alleen verstrekt bij wijze van schatting. Vasco Group heeft het recht deelleveringen uit te voeren.

3.3 Vertraging in de levering kan niet leiden tot annulering van de verkoop of tot betaling van een schadevergoeding aan de Koper. Dienovereenkomstig is de Koper door een vertraging in de levering niet ontheven van enige verplichting om goederen te accepteren of te betalen. In het geval van niet-levering van goederen zullen voorschotten die door de Koper zijn betaald door Vasco Group worden vergoed, zonder aanvullende rente of andere compensatie.

4. Eigendomsvoorbehoud
4.1 De door Vasco Group geleverde goederen blijven haar exclusieve eigendom totdat betaling van de volledige prijs ervan door de Koper heeft plaatsgevonden. In het geval van niet-betaling door de Koper op de vervaldatum – en onverminderd de rechten van Vasco Group ingevolge bepaling 8.6 – heeft Vasco Group automatisch het recht de goederen op te eisen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

4.2 Als de Koper de geleverde goederen doorverkoopt, voordat de volledige prijs aan Vasco Group is betaald, wordt het eigendomsvoorbehoud overgedragen op de herverkoopprijs, dan wel, zal de vordering van de Koper op zijn klant als gevolg van deze verkoop aan Vasco Group worden verpand, tot zekerheid voor de betaling van de prijs die aan laatstgenoemde verschuldigd is.

5. Klachten
5.1 Tenzij anders bepaald in specifieke door Vasco Group aangeboden garanties, zijn klachten met betrekking tot een tekort, defect of niet-conformiteit (gezamenlijk te noemen "Defect”) van de geleverde goederen alleen geldig indien zij schriftelijk aan Vasco Group zijn doorgegeven, en wel zo snel mogelijk na levering en niet later dan:

 • (i) drie werkdagen na levering van de goederen, voor wat betreft onmiddellijk waarneembare zichtbare Defecten; en
 • (ii) drie werkdagen na de datum dat het Defect ontdekt is, of de datum waarop het Defect redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, voor wat betreft alle andere Defecten, echter in geen geval later dan drie (3) maanden na levering van de defecte goederen.

5.2 Tenzij anders bepaald in specifieke door Vasco Group aangeboden garanties, is een klacht van de Koper ingevolge bepaling 5 alleen geldig indien:

 • (i) de klacht binnen de perioden als uiteengezet in bepaling 5 is ingediend, waarna de Koper geacht wordt afstand te hebben gedaan van alle rechten ten opzichte van Vasco Group met betrekking tot een Defect van de goederen of de manier waarop Vasco Group aan haar leveringsverplichtingen heeft voldaan, en
 • (ii) de geleverde goederen in dezelfde staat zijn gebleven als bij levering, en
 • (iii) de geleverde goederen op de juiste manier en in overeenstemming met het overeengekomen of normale doel gebruikt zijn, en
 • (iv) de Koper aan al zijn verplichtingen jegens Vasco Group voldaan heeft.

5.3 Er mogen geen goederen door de Koper worden geretourneerd, zonder voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van Vasco Group.

6. Beperkte algemene garantie
6.1 In het geval van een tijdige en geldige klacht in verband met een onterechte levering, zal Vasco Group naar eigen goeddunken:

 • (i) de desbetreffende goederen kosteloos vervangen of repareren, of
 • (ii) equivalente goederen leveren, of
 • (iii) voor zover redelijk is de Koper geheel of gedeeltelijk crediteren voor de factuurwaarde van de desbetreffende goederen.

6.2 Indien Vasco Group-apparaten in niet-geventileerde, vochtige of agressieve ruimtes worden toegepast, dient de koper Vasco Group hiervan op de hoogte te brengen om tegen meerprijs een extra corrosiewerende behandeling te laten uitvoeren. Indien wij met onze apparaten stoppen en dichtingen meeleveren, hebben deze enkel tot doel ons productieproces te vergemakkelijken.

6.3 De algemene garantie, als uiteengezet in bepaling 6, kan aangepast of aangevuld worden met specifieke garanties die van tijd tot tijd door Vasco Group worden aangeboden.

6.4 Vasco Group -apparaten stemmen essentieel overeen met de technische specificaties en karakteristieken zoals beschreven in de bijhorende catalogi en technische documentatie. Vasco Group garandeert een monstergetrouwe levering met uitdrukkelijk voorbehoud voor geringe kleur- en kwaliteitsafwijkingen. Kleurovereenstemming kan enkel gegarandeerd worden bij een gelijktijdige bestelling. De maten en afmetingen in de cataloog en/of de prijslijst zijn “circa”-maten. Kleine maatafwijkingen alsook veranderingen in vorm en uitzicht van een model zijn mogelijk en behouden wij ons uitdrukkelijk voor.

7. Aansprakelijkheid – Force majeure
7.1 De aansprakelijkheid van Vasco Group ten opzichte van de Koper is beperkt tot het vervullen van de garantie als uiteengezet in artikel 6. Dientengevolge is Vasco Group niet aansprakelijk voor door de Koper veroorzaakte schade, maar uitsluitend voor schade die door bedrog of opzettelijk wangedrag van de zijde van Vasco Group is veroorzaakt. Vasco Group is in geen geval aansprakelijk voor winstderving of productieverlies, milieuschade of eventuele andere gevolg- of indirecte schade, van welke aard dan ook, welke door de Koper geleden wordt. Voorts is Vasco Group niet aansprakelijk voor door haar agenten en onderaannemers veroorzaakte schade (waaronder schade die door bedrog, opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid) is veroorzaakt.

7.2 Vasco Group is niet aansprakelijk voor vertragingen in de prestatie of het niet nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van een gebeurtenis die buiten haar normale zeggenschap ligt, met inbegrip van, maar zonder beperkingen, productieonderbrekingen, bevoorradingsproblemen, tekorten aan grondstoffen, arbeidskracht, energie en transport, of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen welke Vasco Group zelf of haar leveranciers treffen, ongeacht of dergelijke gebeurtenissen al dan niet te voorzien waren.

8. Prijs en betaling
8.1 De prijzen voor goederen zijn gebaseerd op DDU (ICC Incoterms 2000) voor levering binnen de EU en DDP (ICC Incoterms 2000) voor leveringen buiten de EU en zijn exclusief BTW. Alle belastingen of heffingen, van welke aard dan ook, welke worden geheven op de prijs of de goederen, evenals transport- en verzekeringskosten, al naargelang het geval, moeten afzonderlijk door de Koper worden betaald.

8.2 Tenzij anders vermeld, zijn facturen betaalbaar binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum, zonder aftrek of korting, in de valuta als daarop vermeld en, indien geen specificatie is gegeven, in euro’s. De aanvaarding door Vasco Group van acceptwissels of andere betalingsinstrumenten vormt geen schuldvernieuwing. Geen enkele reden, bijv. het indienen van een klacht met betrekking tot de geleverde goederen, geeft de Koper het recht zijn betaling niet te verrichten.

8.3 De Koper doet afstand van ieder recht tot schuldvergelijking (set off rights/ compensation de dettes/ Aufrechnung). Vasco Group mag echter bedragen die de Koper haar verschuldigd is compenseren met eventuele bedragen die Vasco Group aan de Koper verschuldigd is.

8.4 Een eventueel na de betalingsdatum resterend bedrag zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een rente van een (1) procent per maand tot gevolg hebben, vanaf de datum van uitgifte van de factuur, waarbij elke maand die begonnen is als een volledige maand zal worden beschouwd.

8.5 In het geval van volledige of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum, zal de Koper, van rechtswege en zonder kennisgeving, een schadeloosstelling van tien (10) procent van het resterende vervallen bedrag, met een minimum van EUR 125 verschuldigd zijn, onverminderd eventuele andere rechten of rechtsmiddelen van Vasco Group om volledige vergoeding voor de ontstane kosten en opgelopen schade te verkrijgen.

8.6 Vasco Group heeft het recht, van rechtswege en zonder ingebrekestelling of andere formaliteit, de uitvoering van haar verplichtingen jegens de Koper volgens een overeenkomst uit te stellen, een met de Koper gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onmiddellijke betaling van alle uitstaande vorderingen te eisen (met inbegrip van degenen die nog niet betaalbaar zijn) of de uitvoering te weigeren, behalve tegen contante betaling, niettegenstaande een eerdere overeenkomst – onverminderd eventuele andere rechtsmiddelen welke door Vasco Group zouden kunnen worden toegepast – indien:

 • (i) een factuur op de vervaldatum niet volledig is betaald, of
 • (ii) de Koper zijn verplichtingen ingevolge een overeenkomst niet nakomt, of
 • (iii) de Koper insolvent wordt, failliet gaat, er tegen hem een verzoek tot faillietverklaring is of wordt ingediend, een voorstel doet in verband met zijn insolventie ingevolge de faillissementswetgeving, zijn activiteiten geheel of voor een substantieel gedeelte staakt, een overdracht van activa aan een vertrouwenspersoon verricht ten behoeve van zijn crediteuren, of indien Vasco Group goede redenen heeft om aan te nemen dat de Koper niet in staat zal zijn om zijn schulden te voldoen naarmate ze betaalbaar worden, of
 • (iv) er sprake is van een directe of indirecte wijziging in de zeggenschap over de Koper of de Koper al zijn activa of een substantieel gedeelte daarvan overdraagt aan derden op welke manier dan ook (waaronder door middel van fusie, (gedeeltelijke) splitsing, overdracht of inbreng van universaliteit of tak van werkzaamheid).

8.7 Het verzuim om onmiddellijk stappen te nemen tegen een schending of niet-nakoming door de Koper mag in geen geval worden uitgelegd als een verklaring van afstand van de zijde van Vasco Group van haar recht om op een later tijdstip tegen een dergelijke schending of niet-nakoming op te treden.

9. Intellectuele eigendom
De Koper mag intellectuele eigendommen (waaronder, maar niet beperkt tot, handelsmerken, merken, logo’s of ontwerpen) die in het bezit zijn van of in licentie gegeven zijn aan Vasco Group niet gebruiken of verwerken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vasco Group . De Koper zal geen goodwill of andere rechten op de intellectuele eigendommen van Vasco Group verwerven, ook niet wanneer hij deze gedurende langere tijd gebruikt heeft.

10 Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Op alle relaties tussen Vasco Group en de Koper is het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van (i) de bepalingen van de Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en (ii) de regels inzake wetsconflicten.

10.2 Geschillen tussen Vasco Group en de Koper worden onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Rechtbank van Tongeren (België). Indien de Koper niet is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, zullen geschillen tussen Vasco Group en de Koper definitief worden beslecht volgens de Arbitrageregels van CEPANI, door drie arbiters welke benoemd worden in overeenstemming met de genoemde regels. De zetel van arbitrage is Brussel. De arbitrage zal plaatsvinden in het Engels.

10.3 Vasco Group heeft evenwel het recht ervoor te opteren om geschillen aanhangig te maken voor de rechtbanken van de zetel van de Koper.

 

Newsletter block